GRATIS LEVERING VANAF 35€
BESCHIKBAAR IN UW LOKALE OF ONLINE APOTHEEK

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Oh, Baby!® (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Oh, Baby!® en de Klant (hierna “Overeenkomst”).
 2. “Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Oh, Baby!® en die voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden.
 3. “Oh, Baby!®”: de handelsnaam van de Lulu Green Labs BV met maatschappelijke zetel 9880 Aalter, Loveldlaan 50 en ondernemingsnummer 0728.465.545.
 4. “Diensten”: alle diensten die door Oh, Baby!®  worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 5. “Goederen”: alle goederen die door Oh, Baby!® worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 6. “Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Oh, Baby!® aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen;

Artikel 2 Totstandkoming en wijzigingen

 1. Ieder Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Oh, Baby!® gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Oh, Baby!® niet.
 2. Een Aanbod wordt slechts aanvaard door een schriftelijke ondertekening van de offerte en bezorging aan Oh, Baby!®, of door elektronische bevestiging per e-mail naar het adres hello@oh-baby-care.com . Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Indien de Klant handelt in hoedanigheid van consument, wordt een bevestiging van de bestelling toegestuurd per e-mail.
 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
 4. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd aan en bevestigd door Oh, Baby!®. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Oh, Baby!® in rekening gebracht worden. Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.

Artikel 3 Levering

 1. Behoudens andersluidende afspraken in eventuele Bijzondere Voorwaarden, bestaat de Overeenkomst uit de verkoop en levering van Goederen.
 2. Oh, Baby!® levert alle redelijke inspanningen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken in de Bijzondere Voorwaarden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. Oh, Baby!® is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.
 4. Indien Oh, Baby!® door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Oh, Baby!® gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Oh, Baby!® op betaling door de Klant voor reeds door Oh, Baby!® verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Oh, Baby!®, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Prijs en betaling

 1. Indien de Klant een bestelling plaatst via onze webshop, dient het verschuldigde bedrag via elektronische betaling op onze online betalingsmodule te worden voldaan. In afwijking van het voorgaande, indien de Klant handelt in de hoedanigheid van onderneming, dient de Klant de verschuldigde bedragen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders bedongen. 
 2. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Oh, Baby!® gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft Oh, Baby!® in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest overeenkomstig de wettelijke interestvoet, dewelke ingeval de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, wordt bepaald overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Oh, Baby!® tot de integrale betaling van alle vorderingen van Oh, Baby!®, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de Klant.  
 4. Indien een Overeenkomst voor rekening van twee of meer Klanten wordt gegeven, zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Oh, Baby!® schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 6. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 7. Het voorleggen door Oh, Baby!® van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen) en het bewijs ervan te leveren.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. De Verkoper zal enkel eisen tot retourneren aanvaarden die betrekking hebben op hoeveelheid, gewicht of specificaties van de Goederen of indien de Goederen niet conform de Bestelling zijn.
 2. Bij elke levering van Goederen dient de Koper onmiddellijk na te gaan of de ontvangen levering overeenstemt met de geplaatste Bestelling.
 3. Het inroepen van het herroepingsrecht in verband met hoeveelheid, gewicht of specificaties dienen binnen maximaal 7 kalenderdagen vanaf de levering per e-mail te worden ingediend op het volgende adres: hello@oh-baby-care.com en dienen een volledige omschrijving van de vermeende gebreken te bevatten, bij gebreke vervalt elk recht op herroeping ter zake.
 4. Vorderingen tot herroeping in verband met andere relevante gebreken dienen binnen 2 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek te worden ingediend en dienen een volledige omschrijving van de beweerde gebreken te bevatten. Het herroepingsrecht dienaangaande kan niet meer worden uitgevoerd na een termijn van 6 maanden na de datum van levering.
 5. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Oh, Baby!® retourneren, conform de door Oh, Baby!® verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant:
  - Hetzij de uitoefening van dit recht ter kennis te brengen via de contactpagina
  - Hetzij het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf ) bezorgen aan hello@oh-baby-care.com:
 7. Indien de niet-conformiteit wordt bewezen en bevestigd door de Verkoper, kan de Koper de Verkoper verzoeken
  (i) een Goed te laten leveren die overeenstemt met het bestelde Goed (mits deze in voorraad is)
  (ii) een Goed van gelijkwaardige kwaliteit en waarde geleverd te krijgen (op voorwaarde dat het in voorraad is)
  (iii) de prijs van het Goed terugbetaald te krijgen binnen 30 dagen na zijn aanspraak.
  (iiii) recht te hebben op een waardebon ter waarde van het bestelde Goed, te besteden aan andere producten van de Verkoper.
 8. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 9. De Klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen in de volgende gevallen:
  - De Klant is de Overeenkomst niet in hoedanigheid van consument aangegaan.
  - De Goederen zijn geopend en/of gebruikt.
  - De gebreken (mede) zijn veroorzaakt door normale slijtage of door onoordeelkundige of onjuiste behandeling, gebruik, opslag of onderhoud van de Goederen
  - De Koper de verkoper niet onmiddellijk in de gelegenheid heeft gesteld de vordering tot teruggave te onderzoeken en aan zijn verplichtingen te voldoen
  - de Koper een op hem rustende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.
  - De Goederen zijn op maat vervaardigd overeenkomstig specificaties van de Klant.
  - De eventuele verzegelde verpakking van de Goederen is na de levering verbroken.
  - De Goederen zijn duidelijk persoonlijk van aard.

Artikel 6 Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 1. Oh, Baby!® staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk na te zien. Zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de Goederen. Bij gebreke aan enige kennisgeving staat de aanvaarding van de Klant met de levering vast. In afwijking van het voorgaande, indien de Klant de Overeenkomst in de hoedanigheid van consument aangaat, dient zij eventuele zichtbare gebreken binnen de twee maanden na kennisname van het zichtbaar gebrek te melden aan Oh, Baby!® en bovendien vervalt de wettelijke garantieperiode twee jaar na levering overeenkomstig de Wet Consumentenkoop.
 3. Na verloop van de termijnen bedoeld in het vorige lid, staat Oh, Baby!® enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 14 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Oh, Baby!®.
 4. Indien er een gebrek in de Goederen wordt vastgesteld, heeft de Klant de keuze om hetzij het herstel of de vervanging van het Goed te vragen, en indien dit niet mogelijk is, een passende prijsvermindering te vragen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Oh, Baby!® vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van deze Voorwaarden is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen.
 2. De Verkoper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Goederen veilig zijn en vrij van gebreken die letsel of de dood kunnen veroorzaken.
 3. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (winstderving, gevolgschade, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of enige andere indirecte schade)
 4. Voor zover de wet dit toelaat, is Verkoper slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van haar grove schuld of opzettelijk wangedrag.
 5. De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van Websites waarop hyperlinks van zijn eigen Website weggeleid kunnen worden.
 6. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Oh, Baby!®, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Oh, Baby!® voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag, tenzij het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Oh, Baby!® verzekerd is, lager is, in welk geval de voormelde aansprakelijkheid van Oh, Baby!® t.a.v. de Klant beperkt is tot dat bedrag.

Artikel 8 Duur en ontbinding

 1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Oh, Baby!® schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Oh, Baby!® het recht heeft:
  - Het niet naleven door de Klant van diens verplichtingen conform de Overeenkomst binnen de 15 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand door Oh, Baby!®, zoals bv. de niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na schriftelijke aanmaning door Oh, Baby!®;
  - Faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Klant;
  - Weigering om de Goederen af te nemen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Alle ontwerpen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, modellen, stalen, geproduceerde teksten, vragenlijsten, adviezen, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele dienstprestaties van Oh, Baby!® blijken of zijn vervat, blijven te allen tijde de eigendom van Oh, Baby!® of derden waarmee Oh, Baby!® samenwerkt, en dienen door de Klant terugbezorgd te worden op eerste verzoek. De Klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow en methoden de exclusieve eigendom zijn van Oh, Baby!® of derden waarmee zij samenwerkt. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Oh, Baby!® of eventuele derden-titularissen.
 2. De Klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht aan te voeren omtrent de items vermeld in het eerste lid en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. 
 3. De Klant vrijwaart Oh, Baby!® integraal voor iedere vordering van, of aansprakelijkheden t.a.v. derden als gevolg van ieder gebruik van de Goederen dat de rechten van derden schendt of kan schenden.

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens

 1. Oh, Baby!® verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsgronden die Oh, Baby!® hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang en de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 2. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoelen.
 3. De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals een IT-onderneming, softwarepaketten en een boekhouder.  Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
 4. Oh, Baby!® neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Bij het vaststellen van een datalek die betrekking heeft op uw gegevens zal u hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door ons gekende adres.
 5. De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Oh, Baby!® te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar hello@oh-baby-care.com.
 6. Oh, Baby!® verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 7. Voor meer informatie over hoe Oh, Baby!® omgaat met persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring.

Artikel 11 Nietigheidsbeding

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op Overeenkomsten tussen Oh, Baby!® en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Oh, Baby!.
 3. In afwijking van het vorige lid, indien de Klant in hoedanigheid van consument handelt, kunnen geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zowel door de Klant als Oh, Baby!® worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

 

 

Word lid van ons testpanel

Brainstorm je graag mee over wat ons volgende sterproduct wordt of ben je graag de eerste die een nieuw product test?